Goran Despotovski

Goran Despotovski

(Vršac, 1972)

Diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1999), magistrirao na istoj akademiji (2003). Od 2000. godine je radio kao saradnik Centra za savremenu kulturu “Konkordija” u Vršcu, od 2004. godine zapošljava se kao asistent na katedri za slikarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu, a od 2009. godine je u zvanju vanrednog profesora.

Polje umetničkog interesovanja: slikarstvo, instalacija. Živi u Novom Sadu.

www.gorandespotovski.com

 

(Vršac, 1972) graduated from the Academy of Arts in Novi Sad (1999), master’s degree at the same Academy (2003). Since 2000 he has worked as an associate of the Center for Contemporary Culture “Concordia” in Vrsac, from 2004 he was employed as an assistant at the Department of Painting of the Academy of Arts in Novi Sad, and since 2009 he became an associate professor. The field of artistic interests: painting, installations. He lives in Novi Sad. www.gorandespotovski.com