Dragan Stojkov – Od fotorealizma do virtuelne vizuelnosti